Twofold


Twofold – den goda affären

Var god affär har minst två vinnare; framgång för kund och leverantör är två sidor av samma mynt. 

Twofolds affärsidé är att till skäligt pris leverera oöverträffat kundvärde inom företagsutveckling, compliance och affärsmannaskap.

Befinner sig ditt företag i utmanande tillväxt? Står du inför avknoppning, uppköp, integration, utveckling av en affärsenhet/division/avdelning eller andra verksamhetsförändringar? Twofolds unika erbjudande i form av tvärfunktionell affärs- och organisationsutveckling utan behov av att samordna flera experter, ger dig ett kraftfullt och kostnadseffektivt försprång på väg mot nya marknader med höjd operativ förmåga.


Söker du en resurs för region-/divisions-/projektstyrning? Ska en nyckelledare på föräldraledighet eller ett temporärt uppdrag, går en av dina chefer i pension, eller är någon på väg att lämna företaget? Har du ett komplext projekt av stor dignitet, exempelvis investering, utveckling av ny plattform, införande av IT-system eller omfattande kundanpassning? Twofold erbjuder dig interimt ledarskap i transition eller vidmakthållande.

Har du verksamhet inom Asset Management, men saknar egen expertis? Twofold har erfarenhet av proaktiv resursförvaltning enligt ISO 55000 inom flyg, kollektivtrafik, industri, fastigheter och infrastruktur; såväl företagsinternt som för kunds räkning. Du erbjuds även analys inom ILS, försörjnings- och distributionsnät, eftermarknadsförsäljning, entreprenad-tjänster, samt portföljstyrning och livscykeloptimering.

Har du behov av förstärkning inom affärsledning gentemot kunder eller leverantörer? Söker du en stark resurs inom upphandling, anbud eller commercial management? Vill du få kontroll över kostnadsutvecklingen i samband med ändringar? Erfarenhet av mångmiljardprojekt inom försvar, tunga fordon, transportation och telecom, samt medlemskap i Sveriges Offentliga Inköpare, borgar för att Twofold ger dig etiska solida affärer.

Behöver du pragmatisk vägledning inom Compliance & Governance eller affärsjuridik? Genom att låta Twofold utforma allmänna villkor och avtalsmallar, upphandla ditt juridiska ombud, förhandla med dina kunder och leverantörer samt anpassa din verksamhet till vedertagna standarder, tillämplig lagstiftning, åberopad branschpraxis samt dina kunders unika krav, minimerar du risken att ställas inför domstol eller skiljenämnd.


När du anlitar Twofold ges du förutsebara resultat inom given tidsram och avtalad budget. Vi och våra partners följer Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Du ser tidigare kunders upplevelser i form av omdömen på LinkedIn. En ansenlig mängd belåtna klienter, varav flera återkommande samt med långvariga förtroenden, ger dig trygga belägg för Twofolds förmåga att leverera bestående kundvärde.

Konsten är inte att följa ett regelverk, konsten är att följa ett regelverk utan att överarbeta.


Det lönar sig normalt att agera proaktivt, att inte vänta på en revision och de eventuella avvikelser den uppdagar.


Det är betydligt lättare att få gehör för en pragmatisk ansats, än att senare få acceptans för svaga korrigerande åtgärder.

Compliance handlar inte bara om att tolka ett regelverk. De stora utmaningarna är att anpassa befintlig verksamhet,  leda förändringen mot vald lösning samt vidmakthålla långsiktig efterlevnad. Framgångsrik compliance kräver funktionsöverbryggande samverkan, kontinuerlig omvärldsanalys och ständig förbättring.

Twofolds värderingar

Skälig ersättning, hög prestation

  • Twofold tillämpar rättvisa och rimliga marginaler vid anlitande av underkonsulter. Hela 90% av klientens arvode tillfaller underkonsulten.
  • Twofold eftersträvar ett kontinuerligt flöde av nöjda klienter med långsiktigt hållbara resultat.
  • Twofold upprätthåller kvalitet och livscykelperspektiv i alla åtaganden.


Integritet och pålitlighet

  • Resultatet av ett uppdrag ägs av klienten; kunskap och erfarenhet förmedlas inte i framtida uppdrag till konkurrerande verksamhet, kunder eller leverantörer på ett sätt som kan användas mot en tidigare klient.
  • Med erfarenhet från civila och militära projekt med hög affärssekretess och kvalificerat försvarshemligt innehåll, borgar Twofold för hög informationssäkerhet.
  • Hos Twofold förblir kunder och klienter som så önskar anonyma.


Etisk affärsmässighet

  • Twofold efterlever UN Global Compact.
  • Twofold eftersträvar transparenta avtal, där klienter och underkonsulter har full insyn i det totala affärsupplägget.
  • Twofold ser alltid till klientens bästa, accepterar aldrig erbjudanden om provision eller kick-backs från klientens försörjningskedja.

 

Twofold tror på öppenhet kring metoder och arbetssätt; att dela erfarenheter och hjälpa nya egen- och småföretagare att komma igång med sin verksamhet inom företagsutveckling, affärsmannaskap, proaktiv resursförvaltning samt compliance & governance.